Pätevyydet

FISE-pätevyysjärjestelmä

LVI-alan FISE-henkilöpätevyyden saamisen edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu pätevyystentti sekä pätevyysvaatimuksissa esitettyjen peruskoulutus- ja työkokemusvaatimusten täyttyminen.

FISE-pätevyyksien esittely (PowerPoint)

Pätevyystentti

IV- ja KVV-suunnittelijoiden ja –työnjohtajien sekä energiatodistuksen laatijoiden pätevyystentit voi suorittaa myös ruotsinkielellä. Energiatodistuksen laatijan pätevyystentissä on suoritettava haettavan pätevyyden vaativuustason mukainen tentti, eli joko perustason tai ylemmän tason (joka sisältää perustason). Tenteissä on 30 monivalintakysymystä, joihin on vain yksi oikea vastausvaihtoehto. Oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen eli tentin maksimipistemäärä on 30. Tentin hyväksymisen alaraja on 22 pistettä. Työnjohtajalla on mahdollisuus osallistua B-vaativuusluokan tenttiin, jolloin läpäisyraja on 15 pistettä ja tentin hyväksytysti suorittanut voi hakea B-vaativuusluokan pätevyyttä.

Kylmäsuunnittelijan tentissä on esseetyyppisiä kysymyksiä. Aineisto käydään läpi Kylmäsuunnittelijan koulutuksen aikana.

Tenttiaika on kolme tuntia. Samana päivänä voi suorittaa maksimissaan kaksi tenttiä, jolloin tenttiaika on neljä tuntia. Tenttitilaisuudessa saa olla mukana mitä tahansa kirjallista materiaalia paperimuodossa ja erillinen laskin. Tietokonetta eikä puhelinta ei saa käyttää. Tässä suositeltavaa kirjallisuutta eri tentteihin:

ET-tenttikirjallisuus
IV-tenttikirjallisuus
KVV-tenttikirjallisuus
VHS-tenttikirjallisuus
LVV-kuntotutkijan tenttikirjallisuus

Seuraavat tentit

FISE-pätevyystentti (IV- ja KVV–suunnittelija, IV- ja KVV–työnjohtaja, haja-asutuksen vesihuollon suunnittelija, kylmäsuunnittelija, LVV-kuntotutkija, energiatodistuksen laatija):

22.5.2015 klo 9.00 Espoo, Turku ja Jyväskylä

Tentti-ilmoittautumislomake (muihin paitsi ET)

ET-tenttiin ilmoittautumislomake ja pätevyydenhakulomake (docx)
ET-tenttiin ilmoittautumislomake ja pätevyydenhakulomake (pdf)
EC-kompetensansökan på svenska (docx)
EC-kompetensansökan på svenska (pdf)

Tenttiin ilmoittaudutaan viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä. ET-tenttiin haetaan osallistumisoikeutta pätevyydenhakulomakkeella eli samalla haetaan energiatodistuksen laatijan joko perustason tai ylemmän tason FISE-pätevyyttä. Katso Energiatodistuksen laatijan pätevyysesittely

Vaadittava työkokemus ja koulutus

Kaikki pätevyysvaatimukset ja pätevyyden hakulomakkeet löytyvät osoitteesta www.fise.fi

IV-suunnittelija
KVV-suunnittelija
IV- ja KVV-työnjohtaja
Haja-asutusalueen vesihuollon suunnittelija
Kylmäsuunnittelija
Energiatodistuksen laatija
LVV-kuntotutkija

Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijoiden ja kylmäsuunnittelijoiden suunnitteluosaaminen osoitetaan portfoliolla, joka sisältää työnäytteitä (suunnitelmia, selvityksiä tai lausuntoja) haettavan pätevyyden vaativuustason mukaan. LVV-kuntotutkijoiden käytännön osaaminen osoitetaan kuntotutkimusraporteilla.

Hakemukseen on ehdottomasti liitettävä pätevyyden kannalta tarvittavat liitteet (tutkintotodistusten, opinto- ja työtodistusten kopiot ym.). Puutteellisia hakemuksia ei voida käsitellä. Hakemus liitteineen lähetetään sähköpostitse patevyydet@sulvi.fi tai postitse osoitteeseen:

Suomen LVI-liitto, SuLVI ry
LVI-pätevyyslautakunta
Sitratori 5
00420 HELSINKI

Pätevyyden toteaminen

Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet toteaa FISE Oy:n hallituksen nimittämä pätevyyslautakunta. SuLVI yhtenä FISE:n perustajaosakkaana ja sihteerijärjestönä vastaa LVI-pätevyyslautakunnasta. Pätevyyden saaneet kirjataan pätevyysrekisteriin www.fise.fi -sivuille ja energiatodistuksen laatijat ARAn sivuille www.ara.fi. Rekisterissä näkyy henkilön nimi, tutkinto, kotipaikkakunta, pätevyyden voimassaoloaika sekä vaativuusluokka. Pätevyys on voimassa 7 vuotta. Aiemmin todetut erillisen energiatodistuksen antajan pätevyydet ovat 1.6.2013 voimaan tulleen uuden energiatodistuslain myötä voimassa enintään vuoden 2017 loppuun asti.

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen toteaa hakijan kelpoisuuden hankkeeseen ja voi antaa myös palautetta henkilön kelpoisuudesta pätevyysrekisterin ylläpitäjälle. Todettu pätevyys voidaan peruuttaa ennen pätevyyden voimassaolon päättymistä, mikäli erityisen painavat syyt sitä edellyttävät.

Pätevyyden uusiminen

Pätevyyden uusiminen edellyttää selvitystä, miten henkilö on ylläpitänyt ammattitaitoaan seitsemän vuoden aikana. Hakemuksessa on selvitettävä työkokemus (referenssilista) sekä uusien määräysten tunteminen (täydennyskoulutuksiin osallistuminen tai pätevyystentin uudelleen suorittaminen).

Tulosta pätevyyden uusintahakemus:

IV- ja KVV-suunnittelija ja -työnjohtaja

Hinnat

Tentin osallistumismaksu on 80 euroa + alv 24 % per tentti. Pätevyysmaksu määräytyy FISE:n hallituksen vuosittain vahvistamien taksojen mukaan. Vuonna 2015 pätevyyshakemuksen käsittelystä peritään 170 euroa + alv 24 % (myös niiltä, joiden ei todeta täyttävän pätevyysvaatimuksia) ja pätevyyden toteamisesta ja rekisteröinnistä peritään 180 euroa + alv 24 %. Energiatodistuksen laatijoiden rekisteröintimaksu on 180 euron sijasta 90 euroa + alv 24 %.

Henkilökohtaiseen pätevyyden rekisteröintiin kirjataan myös organisaation/yrityksen nimi sekä hakemuksessa esitetty sposti- ja/tai www-osoite. Kesken pätevyyskauden yhteystieto- ja osoitemuutosmaksu on 50 euroa.

Oikaisulautakunta

Hakija voi valittaa pätevyydentoteamiseen liittyvistä päätöksistä FISE Oy:n oikaisulautakunnalle. Oikaisupyynnön käsittelystä veloitetaan sama maksu kuin pätevyyden hakemisesta ja toteamisesta.

SuLVI-pätevyysjärjestelmä

SuLVI ry:n toteaman Kiinteistön kaukolämpötyönjohtajan henkilöpätevyyden saamisen edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu koulutus ja tentti sekä pätevyysvaatimuksissa esitettyjen peruskoulutus- ja työkokemusvaatimusten täyttyminen. KKL-pätevyys on voimassa viisi vuotta.

KKL-pätevyysvaatimukset

Lisätietoja:

Kiinteistön kaukolämpötyönjohtajan pätevyys, vaativuusluokka a
Kiinteistön kaukolämpötyönjohtajan pätevyys, vaativuusluokka b

Tietoa KKL-pätevyyden uusimisesta
HAKEMUS KKL a- ja b-pätevyyden uusiminen (doc)

SuLVI ry:n toteaman IV-mittauksen pätevyyden myöntämisen edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu koulutus ja tentti sekä kahden vuoden työkokemus alalta. IV-mittauksen pätevyys on voimassa viisi vuotta.

Lisätietoja:

IV-mittauksen pätevyys

SuLVI ry:n toteaman pienpuhdistamohuoltajan pätevyyden myöntämisen edellytyksenä on seuraavien ehtojen täyttyminen: pätevyyden hakijan tulee olla suorittanut yleisosion koulutuspäivä ja tentti sekä vähintään yksi valinnainen osio ja viisi huoltokäyntiä pätevyyden hakuun mennessä. Pätevyydenhakuun on aikaa yksi vuosi yleisosion hyväksytystä suorittamisesta.

Lisätietoja:

       Pienpuhdistamohuoltajan pätevyys

       Pienpuhdistamohuoltajan pätevyydenhakulomake

 

Yhteystiedot

Sitratori 5
00420 HELSINKI

puh. (09) 566 0090
faksi (09) 566 00956
e-mail: sulvi@sulvi.fi
etunimi.sukunimi@sulvi.fi

<< Maaliskuu 2015 >>
mtktpls
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

    Koulutuskalenteri »