Asiakas- ja markkinointirekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Suomen LVI-liitto, SuLVI ry Sitratori 5, 00420 HELSINKI

2. Rekisteriasioita koskevat tiedustelut

Tiina Strand, puh. 040 505 5445, tiina.strand@sulvi.fi

3. Rekisterin nimi

Suomen LVI-liiton asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen, asiakaspalvelun kehittämiseen sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja seurantaan. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimin tavoin Suomen LVI-liiton ja sen yhteistyökumppaneiden suoramainontaan ja mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä asiakasviestintään myös sähköisiä välineitä käyttäen.

5. Rekisterin tietosisältö

Perustiedot, kuten

 • nimi
 • syntymävuosi tai ikä
 • yhteystiedot, kuten osoite ja sähköpostiosoite sekä puhelinnumero
 • arvo tai ammatti
 • äidinkieli
 • sukupuoli
 • yksi häneen liitettävä tunnistetieto
 • rekisteröidyn tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä
 • edellä olevien tietojen muutostiedot

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten

 • mahdollinen asiakasnumero
 • asiointi- ja käyttötiedot, esimerkiksi tiedot asiakkuuden sisällä tapahtuvasta asioinnista
 • laskutustiedot, maksutapatiedot, peruutustiedot, palautustiedot, tarjonnan kieltokoodit ja reklamaatiotiedot ja muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot
 • suostumus sähköposti-, tekstiviesti- ja muilla automaattisilla järjestelmillä lähetettävään suoramarkkinointiin, suoramarkkinoinnin kieltokoodit sekä tieto osoitteen saantitavasta

Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään yleensä rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi niitä voidaan kerätä Suomen LVI-liiton tietojärjestelmistä rekisteröidyn suostumuksella. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Suomen LVI-liitto ei luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja käsitellään vain sähköisesti, mahdolliset tulosteet tuhotaan niiden käytön jälkeen. Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla.

9. Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viivytyksettä, yleensä kahden viikon kuluttua pyynnön esittämisestä. Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.