Lausuntopyynnöt ja lausunnot

Ota kantaa ajankohtaisiin LVI-alaa koskeviin asioihin. Haluamme jäseniemme vaikuttavan yhteisiin asioihin, kuten suunnitteilla oleviin säännösmuutoksiin ja ohjeisiin.

Lähetä kommenttisi Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com) lausuntopyynnössä kerrottuun määräaikaan mennessä. Jorma Railio kokoaa jäsenten ajatukset lausunnoksi ja toimittaa ne SuLVIn lausuntona lausuntopyynnön tekijälle.

Projektinjohtourakkaa käsittelevät sopimusmallit ja tehtäväluettelo

  • RTS 17:57 Projektinjohtourakkasopimuksen laatiminen tavoitehinnalla
  • RTS 17:58 Projektinjohtourakkasopimuksen laatiminen tavoitebudjetilla
  • RTS 17:59 Projektinjohtourakan tehtäväluettelo

Katso lausuntopyyntö, jakeluluettelo ja ohje-ehdotukset ja lähetä kommenttisi SuLVIn lausuntoa varten 12.1.2018 mennessä.

Lausuntopyyntö InfraRYLin kuivatusrakenteita koskevista luvuista

Rakennustietosäätiö RTS on asettanut lausunnolle InfraRYL:n infrarakenteiden yleisten laatuvaatimusten työnosa –luvun pääryhmästä 10000, Maa-, pohja- ja kalliorakenteet, Kuivatusrakenteet. Tutustu lausuntomateriaaliin ja lähetä kommenttisi SuLVIn lausuntoa varten 22.12.2017 mennessä Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com).

Kiinteistön kunnossapitosuunnitelman laatimista käsittelevä KH-ohje

Rakennustietosäätiö RTS sr pyytää lausuntoanne Kiinteistön kunnossapitosuunnitelman laatimista käsittelevästä KH-ohje-ehdotuksesta.  Ohjeessa esitetään toimintamalli, jonka avulla laaditaan kiinteistön kunnossapitosuunnitelma. Ohje on tarkoitettu asunto-osakeyhtiöiden hallituksille, isännöitsijöille ja muille kiinteistönpidosta vastaaville tahoille. Ohjetta voidaan käyttää soveltaen myös muiden kuin asunto-osakeyhtiömuotoisten kiinteistöjen kunnossapitosuunnitelman laatimiseen. Lausunnoissa pyydetään keskittymään ohjeen asiasisältöön. Linkki aineistoon.
Lähetä kommenttisi SuLVIn lausuntoa varten Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com 7.12.2017 mennessä.

Lausuntopyyntö: RIL 270 Palokatkojen suunnittelu, toteutus ja huolto

RIL pyytää mielipiteitä luonnosversion sisältöön. Lähetä poikkeuksellisesti kommenttisi suoraan osoitteella gunnar.astrom@ril.fi viimeistään 29.11.2017.
Lausunnoissa pyydämme ottamaan kantaa tekstin sisältöön erityisesti seuraavasti:
– onko julkaisun laajuus sopiva? (huom: liitteet eivät ole mukana)
– onko teksti selkeä?
– onko asioita käsitelty sopivan syvällisesti?
– onko joitakin asioita käsitelty liikaa tai puuttuko jotain?
– ovatko esitetyt toimintamallit ja prosessikuvaukset toimivia ja tarkoituksenmukaisia?
Lisäksi näkemykset detaljiasioista muutosehdotuksineen ovat myös erittäin arvokkaita. Kommentoinnissa toivotaan että käytätte hakemistossa olevaa lausuntolomaketta. Myös vapaamuotoiset kommentit ovat tervetulleet.
Kirjan luonnosversio ja lausuntolomake.

Lausuntopyyntö: ohje-ehdotukset hulevesirakenteista ja hulevesikasvillisuudesta

Lähetä kommenttisi Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com) 27.10. mennessä. Jorma Railio kokoaa lausunnon ja toimittaa ne SuLVIn lausuntona lausuntopyynnön tekijälle.

Rakennustieto on lähettänyt lausunnolle Hulevesirakenteiden ohje-ehdotuksen. Lue lisää.

Lausuntopyyntö uudistuvasta energiatodistusasetuksesta

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja uuden energiatodistusasetuksen luonnoksesta. Asetusta päivitetään yhdenmukaiseksi ensi vuoden alussa voimaan tulevien lähes nollaenergiarakentamista koskevien määräysten kanssa. Lähetä kommenttisi Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com) 13.10. mennessä.  Lue lisää.

Lausuntopyyntö ELINK17

Rakennustieto on lähettänyt lausunnolle Elinkaariasiantuntijan tehtäväluettelon ELINK17, joka korvaa vuonna 2013 julkaistun tehtäväluettelon ELINK2. Tehtäväluettelo on tarkoitettu talonrakennusta koskevan energia- ja elinkaariasiantuntijan tehtävien sisällön ja laajuuden määrittelyyn. Luettelo on tarkoitettu käytettäväksi kaikenlaisissa kohteissa kaikkien hankinta- ja palkkiomuotojen kanssa. Tutustu aineistoon. Lähetä kommenttisi SuLVIn lausuntoa varten Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com) 11.8.2017 mennessä.
19.6.2017

Lausuntopyyntö TATE17

Rakennustietosäätiö RTS on lähettänyt lausunnolle Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo TATE17:n. Se korvaa vuonna 2013 julkaistun tehtäväluettelon TATE12. Tehtäväluettelo on tarkoitettu talonrakennusta koskevien taloteknisten (LVI-, RAU-, SÄH-) suunnittelutehtävien sisällön ja laajuuden määrittelyyn, ja se soveltuu käytettäväksi sekä uudis- että korjaushankkeissa ja kaikkien hankinta- ja palkkiomuotojen kanssa. Lausuntomateriaali. Lähetä kommenttisi SuLVIn lausuntoa varten 7.8.2017 mennessä Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com). 8.6.2017

Lausuntopyyntö kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista. Tutustu aineistoon. Lähetä kommenttisi SuLVIn lausuntoa varten 22.6.2017 mennessä Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com). 5.6.2017

Lausuntopyyntö: Sisäilmastoluokitus 2017

Rakennustietosäätiö RTS sr ja Sisäilmayhdistys ry pyytävät asiantuntijalausuntoja ohjekokonaisuudesta ja uusituista luokituskriteereistä: Lausuntopyyntö RTS 17-17, Sisäilmastoluokitus 2017 lausuntoversio. Lähetä SuLVIn lausuntoa varten kommenttisi 22.6.2017 mennessä Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com).
31.5.2017

Lausuntopyyntö: RIL 268-2017 KIINTEISTÖÄ KEHITTÄVÄ LINJASANEERAUS – strategia, suunnittelu ja toteutus

RIL 252-2009 Asuinkerrostalojen linjasaneeraus -kirjaa vuodelta 2009 ollaan nyt uusimassa tämän päivän vaatimusten mukaisesti. Ohjeen luonnosversio.
Lähetä SuLVIn lausuntoa varten kommenttisi 3.8.2017 mennessä Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com).
30.5.2017

Lausuntopyyntö vihreän julkisen rakentamisen hankintamenettelyksi

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja opasluonnoksesta vihreän julkisen rakentamisen hankintamenettelyksi ja vähähiilisen julkisen rakentamisen kriteereiksi. Lähetä kommenttisi 14.6.2017 mennessä Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com) SuLVIn lausuntoa varten. Katso lausuntopyyntöaineisto. 19.5.2017

Lausuntopyyntö rakennuksen ääniympäristöksi

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta rakennuksen ääniympäristöksi. Lähetä kommenttisi 19.6.2017 mennessä Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com) SuLVIn lausuntoa varten. Katso lausuntopyyntöaineisto3.5.2017

Lausuntopyyntö mm. maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Ympäristöministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, VN:n asetukseksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta sekä YM:n asetukseksi asuin-, majoitus- ja työtiloista. Lähetä kommenttisi SuLVIn lausuntoa varten 2.6.2017 mennessä Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com). Katso lausuntopyyntöaineisto10.5.2017

Kommenttipyyntö KAISU -luonnokseen

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) luonnoksesta. Ilmastopolitiikan suunnitelma on laadittu nyt ensimmäistä kertaa ja se perustuu vuonna 2015 voimaan tulleeseen ilmastolakiin. Lähetä kommenttisi 20.5.2017 mennessä Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com) SuLVIn koontia varten. Aineisto8.5.2017

Kommenttipyyntö Uuden rakennuksen sisäilmaston ja ilmanvaihdon oppaaseen

Talotekniikkateollisuus ry pyytää kommenttejanne opasluonnoksesta, joka sisältää opastavia tekstejä ympäristöministeriön asetuksen Uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta tueksi. Toivomme, että voisitte tutustua opasluonnokseen ja toimittaa kommenttiehdotuksianne SuLVIn kommentteja varten Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com) 30.5.2017 mennessä. Opasluonnos on laadittu sähköisenä. 25.4.2017

Suomen LVI-liitto SuLVIn antamat lausunnot ja kannanotot

Lausunnot energiatodistusasetusluonnoksesta 27.10.2017

Kaikkien vastaajien lausunnot, myös SuLVIn, löytyvät palvelusta www.lausuntopalvelu.fi, ks. tästä.

Sisäilmastoluokitus 2017

Lausunto annettu sähköisen järjestelmän kautta. 30.6.2017

LVI-alan järjestöjen yhteislausunto kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista

Yhteislausunto ympäristöministeriön asetusluonnoksesta kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista Yhteistyössä SuLVI, VSF, Talotekniikkateollisuus, LVI-TU. Alkuperäinen lausuntoaineisto30.6.2017

Sisäilmaston ja ilmanvaihdon opas (Talotekniikkateollisuus)

Kommentit annettu sähköisen järjestelmän kautta. Opasluonnos30.5.2017

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi rakennusten energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Suomen LVI-liitto ry:llä ei ole huomauttamista lakiehdotuksen asiasisältöön. Haluamme kuitenkin korostaa tarvetta määritellä täsmällisesti uuden lain käyttöönottoon tarvittavat siirtymäajat niiden rakennustyyppien osalta, joita muutos koskee. Katso lausunto kokonaisuudessaan. 11.5.2017

Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta

Suomen LVI-liitto pitää tärkeänä, että myös rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta on olemassa ohje/opasmateriaalia hyvien käytäntöjen kirjaamiseksi. Kommentteja ja huomioita asetusehdotukseen28.2.2017

Suomen LVI-liitto, SuLVI ry:n lausunto luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennusten paloturvallisuudesta

Tutustu lausunnon sisältöön sekä liitteeseen E7-selvityksestä, johon lausunnossa viitataan. Keskitymme kommenteissa/huomioissa ilmanvaihdon paloturvallisuuteen. 14.2.2017

LVI-alan järjestöjen yhteislausunto rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta

Yhteislausunto asetusluonnoksesta energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä. Yhteistyössä SuLVI, VSF, Talotekniikkateollisuus, LVI-TU. Alkuperäinen lausuntoaineisto. 25.11.2016

LVI-alan järjestöjen (SuLVI, VSF, Talotekniikkateollisuus, LVI-TU) yhteislausunnot asetusluonnoksista lähes nollaenergiarakentamiseen siirtymiseksi

Lausunto ympäristöministeriön asetuksesta uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta
Lausunto ympäristöministeriön asetuksesta uuden rakennuksen energiatehokkuudesta
Ei lausuntoa valtioneuvoston asetukseen rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimien lukuarvoista
Alkuperäinen lausuntopyyntö asetusluonnoksista lähes nollaenergiarakentamiseen siirtymiseksi. 7.11.2016

Lausunto RTS Hygieeninen sisäympäristö

RTS Lausuntolomake RT1 31.10.2016

Ympäristösuojelulain muuttamisesta

SuLVIn ja HaVeSu ry:n yhteislausunto hallituksen esitykseen ympäristönsuojelulain muuttamisesta. 18.5.2016

LVI-alan järjestöjen (SuLVI, VSF, Talotekniikkateollisuus, LVI-TU) yhteislausunnot luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Lausunto maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
Lausunto rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimien lukuarvoista
Lausunto uuden rakennuksen energiatehokkuudesta
Lausunto uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta 13.5.2016

Lausunto RTS:n: KorjausRYL

Korjaushankkeen tutkimukset ja selvitykset -luvut: Pintalämpötilojen mittaukset sekä Sisäilman lämpötilan mittaus. (RTS 16:12 ja 16:13) 11.3.2016

Lausunto RTS:n KorjausRYL

Korjaushankkeen tutkimukset ja selvitykset -lukuun: RTS 16:03 Ilmavirtojen mittaus 29.2.2016

Lausunto energiatodistuksesta

Rakennuksen energiatodistuksesta annetun asetuksen liitteen 1 ja 2 muuttamiseksi (YM 11/600/2015) 28.1.2016

Lausunto RTS:n Korjaushankkeen tutkimukset ja selvitykset -lukuun

15:36 Rakennuksen paine-eromittaus 28.1.2016

Saadaksesi tietoja tätä vanhemmista lausunnoista, ota yhteyttä Suomen LVI-liiton viestintäsuunnittelijaan tai toiminnanjohtajaan.