Blogi Sivu 2

Maankäyttö- ja rakennuslain muutos tuo helpotuksia väestönsuojien ja taloteknisten järjestelmien rakentamiseen

Valtioneuvosto on tänään antanut eduskunnalle rakennusten suunnittelua koskevan maankäyttö- ja rakennuslain muutosesityksen. Muutos helpottaa väestönsuojien ja taloteknisten järjestelmien rakentamista sekä edistää hyviä ääneneristävyysratkaisuja ja matkapuhelinten sisätilakuuluvuutta.

Hallituksen esitys on osa hallituksen rakentamisen normitalkoot -kärkihanketta, millä kevennetään sääntelyä ja byrokratiaa sekä vähennetään kustannuksia.
Muutoksen myötä rakennettavaksi sallitun kerrosalan voi ylittää väestönsuojan osalta. Rakennusoikeudesta voidaan siten käyttää entistä suurempi osa huonealaan. Osa kunnista on jo sallinut kerrosalan ylitykset, joten muutos yhtenäistää eri kuntien rakennusvalvontojen käytäntöä.

Rakennettavaksi sallittu kerrosala voidaan ylittää jatkossa myös huoneistoa rajaavien, yli 200 mm paksujen väliseinien osalta. Muutos edistää väliseinien ääneneristävyyden hyvää suunnittelua rakennusmateriaalista riippumatta. Esimerkiksi puisten väliseinien rakentaminen helpottuu.

Rakennusoikeuden ylitys koskisi myös taloteknisten järjestelmien edellyttämiä kuiluja, hormeja ja yleisiin tiloihin avautuvia teknisiä tiloja. Muutos edistää riittävän tilavien talotekniikan nousukuilujen ja esimerkiksi painovoimaisen ilmanvaihdon hormien rakentamista. Talotekniikan huollon ja korjaamisen tilantarpeet voidaan ottaa paremmin huomioon.

Hallituksen esitys siirtää maankäyttö- ja rakennusasetuksen lakiin kuuluvat perussäännökset asuin-, majoitus- ja työtilojen suunnittelemisesta sekä kokoontumistiloista lain tasolle ja säätää asetuksenantovaltuuksista liittyen käynnissä olevaan Suomen rakentamismääräyskokoelman uudistamiseen. Asetuksenantovaltuudet antavat mahdollisuuden edistää teknisillä ratkaisuilla matkaviestinten sisätilakuuluvuutta. Esityksessä täsmennetään myös laajennuksen käsitettä sekä rakennusluvan edellytyksiä asemakaava-alueella.
Lisätietoja
Lainsäädäntöneuvos Kirsi Martinkauppi, p. 02952 50177, etunimi.sukunimi@ym.fi

FISE aloittaa yhteistyön Viherympäristöliiton kanssa

FISEn pätevyysjärjestelmään perustetaan uusia viheralan pätevyyksiä

FISE ja Viherympäristöliitto ovat 21.6.2017 allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen viheralan henkilöpätevyyksien toteamistoiminnasta. Yhteistyöllä halutaan laajentaa FISEn pätevyysvalikoimaa kattamaan myös viheralan henkilöpätevyyksiä. Rakennusalan nopeassa kehityksessä on varmistettava eri alueiden korkeatasoinen osaaminen. Viherrakentaminen on yksi kasvavista erityisaloista, jossa kaupungistumisen, kansainvälistymisen ja muiden maailmanlaajuisten trendien mukanaan tuomat haasteet lisäävät korkeatasoisen osaamisen tarvetta.

Ensimmäisenä uutena pätevyytenä perustetaan viher- ja ympäristörakennuttajan pätevyys. Julkinen sektori hankkii viher- ja ympäristörakennuttamisen palveluita yhä enemmän ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Myös kuntien ja kaupunkien omat organisaatiot tarvitsevat hankkeiden vaatimustason ja koon kasvaessa viheralan rakennuttajaosaamista. Yksityisellä sektorilla on niin ikään tarvetta parantaa viheralueiden tasoa ja kestävyyttä.

Viher- ja ympäristörakennuttajan pätevyys täydentää FISEn rakennuttajien pätevyystarjontaa. Entuudestaan järjestelmässä on yleisen rakennuttajan, infra-rakennuttajan ja talotekniikan rakennuttajan pätevyydet. Pätevyysvaatimusten valmistelun yhteydessä määritellään eri pätevyyksien väliset rajapinnat niin, että pätevyydet palvelevat mahdollisimman hyvin koko KIRA-alaa.

Uusi viher- ja ympäristörakennuttajan pätevyys rakennetaan samoin periaattein kuin FISEn muut pätevyydet. Pätevyys koostuu koulutuksesta ja kokemuksesta. Pätevyys on määräaikainen ja sitä uusittaessa on osoitettava, että on työkokemuksen lisäksi hankkinut osaamista päivityskoulutuksella. Tärkeää pätevyysjärjestelmässä on sitoutuminen FISEn eettisten ohjeiden noudattamiseen.

Uuden pätevyyden sihteerijärjestönä toimii FISE. Pätevyyslautakunta kootaan FISEn taustajärjestöjen edustajista ja Viherympäristöliiton nimittämistä asiantuntijajäsenistä. Pätevyysvaatimusten viimeistely tehdään syksyllä ja tavoitteena on saada pätevyys julkistettua vuoden 2017 loppuun mennessä.

Seuraavana uutena pätevyytenä kehitetään viheralan suunnittelijan pätevyys. Sen pätevyysvaatimuksia luonnostellaan tällä hetkellä Viherympäristöliiton nimeämässä työryhmässä. Tulevaisuudessa voidaan perustaa myös muita viheralan henkilöpätevyyksiä alan tarpeiden mukaan.

Lisätietoa
Marita Mäkinen, toimitusjohtaja, FISE Oy
marita.makinen@fise.fi

RIL 268-2017 – Lausuntoaikaa on jatkettu 3.8. saakka

RIL 268-2017 KIINTEISTÖÄ KEHITTÄVÄ LINJASANEERAUS – strategia, suunnittelu ja toteutus

Lausuntoaikaa on jatkettu. Lähetä SuLVIn lausuntoa varten kommenttisi 3.8.2017 mennessä Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com).

RIL 252-2009 Asuinkerrostalojen linjasaneeraus vuodelta 2009 ollaan nyt uusimassa tämän päivän vaatimusten mukaisesti. Yhteiskunta asettaa kasvavia vaatimuksia asuntokiinteistölle erityisesti energiatehokkuuden ja esteettömyyden parantamisessa. Samalla digitalisoituminen avaa uusia mahdollisuuksia rakennusten ja asukkaille tarkoitettujen palvelujen kehittymiselle. Nämä yhdessä muodostavat lähtökohdan linjasaneeraukselle, joka ei vain säilytä kiinteistön ominaisuuksia, vaan systemaattisin keinoin pyrkii niitä kehittämään ja parantamaan.

Julkaisu korostaa taloyhtiön strategian tärkeyttä, kuvaa hankeprosessin vaiheita sekä esittää älyrakentamiseen ja ekotehokkuuteen liittyviä teknisiä järjestelmiä ja ratkaisuja. Ohje on tarkoitettu suunnittelijoille, rakennuttajille, isännöitsijöille, urakoitsijoille sekä osittain myös taloyhtiöiden hallitusjäsenille.

Lausunnoissa pyydämme ottamaan kantaa tekstin sisällön mm. seuraavasti:
– onko luvun laajuus sopiva?
– onko teksti selkeä?
– onko asioita käsitelty sopivan syvällisesti?
– onko joitakin asioita käsitelty liikaa tai puuttuko jotain?

Lisäksi näkemykset detaljiasioista muutosehdotuksineen ovat myös erittäin arvokkaita.

Ohjeen luonnosversio (pdf)

ROOMVENT & VENTILATION 2018 Conference

Roomvent and Ventilation Conferences 2018 will be held in Espoo, Finland on 2-5 of June.

Roomvent and Ventilation Conferences support each other and the combination provides to participant generic view of the latest research findings of ventilation in both industrial and non-industrial premises.

Roomvent Conference is focusing on new technology and ventilations strategies for low energy, passive houses and zero emission buildings as well as energy efficient ventilation in the built environment.

Ventilation Conference is focusing on industrial type of applications. The aims of industrial ventilation are to protect health, to prevent environmental pollution and to guarantee high product quality. These aims should be achieved with a highly energy efficient manner and
promoting for sustainable development.

Roomvent 2018 Themes

 • Indoor climate
 • Ventilation and Energy performance
 • Modelling and measurement techniques
 • Specialized applications

Ventilation 2018 Themes

 • Occupational health
 • Industrial ventilation and pollutant control
 • Innovative design and solutions
 • Specialized applications

Deadlines for paper submissions

 • 30.11.2017 Submission of Abstract (200-300 words)
 • 15.1.2018 Notifi cation of Acceptance of Abstract
 • 1.3.2018 Submission of the First Draft Paper
 • 30.3.2018 Review of First Draft Paper
 • 15.4.2018 Submission of Full Paper.

The main organizers are Finnish Society of Indoor Air Quality and Climate (FiSIAQ) and the co-organizer Aalto University. More information on Roomvent and Ventilation Conferences.

Esittelyssä Satakunnan LVI-yhdistys SataLVI

Hei Tero Sihvo, kauanko olet toiminut jäsenyhdistyksen puheenjohtajana ja mitä asioita ajat puheenjohtajana?

Olen aloittanut tämän vuoden alusta puheenjohtajana. Haluan avointa ja rehtiä yhdessä tekemistä, nuorten aktivoimista ja lisäarvon tuottamista yhdistyksen jäsenille sekä satakuntalaisen yhteistyön tasa-arvoista vaalimista ja yhteen hiileen puhaltamista.

Ketä teillä on SataLVIssa jäsenenä?

Jäseniä meillä löytyy laidasta laitaan. Jäsenemme ovat suunnittelijoita, opettajia, asentajia, LVI-alan myyjiä, kaupungin virkamiehiä, tukkuportaan edustajia ja yrittäjiä – lista on hyvin pitkä. Jäsenten keski-ikä on suhteellisen korkea ja nuoria pitääkin kannustaa mukaan yhteiseen tekemiseen.

Millaisia tapahtumia järjestätte jäsenillenne?

Sääntöjen mukaisten kokousten lisäksi meillä on mielenkiintoisia yritysesittelyitä ja excursoita paikallisiin työmaakohteisiin. Perinteiset golf-kisat järjestetään myös joka vuosi. Lisäksi suunnitteilla on muitakin aktiviteetteja varsinkin nuorten aktivoimiseksi. Mainittakoon vielä viime vuonna liittokokouksen yhteydessä järjestetyt yhdistyksen 50-vuotisjuhlat, joita juhlittiin Porin Yyterissä noin 250 hengen voimin.

Miten keräätte varoja toimintaanne?

Jäsenmaksujen jäsenyhdistykseen kotiutuvan osuuden lisäksi on suunnitteilla pienimuotoista koulutuspakettia vielä tähän syksyyn. Kenen paikallisten toimijoiden kanssa teette yhteistyötä? Yhteistyö on erittäin virkeää ja molemmin puolin antoisaa kaikkien
paikallisten valmistavan LVI-teollisuusyritysten kanssa. Mainittakoon heistä nyt ainakin satakuntalaisten lippulaiva Oras.

MX6 Energia 6.6.1 julkaistu

Lisää toiminnallisuuksia ja muutama uusi kokonaisuus

 • Simulointi-sivulle on lisätty investointilaskennan jälkeen yhteenveto osio, missä koostetaan tärkeimmät summatiedot Simulointiin valituista skenaarioista.
 • Energiaselvitys-sivulle on tehty kokonaan uusi energiaselvitys olemassa oleville rakennuksille. Mallin mukainen muutos- ja korjausrakentamisen energiaselvitys on laajasti käytössä ympäri Suomea ja vaatimuksena useissa rakennusvalvonnan yksiköissä.
 • Uusi energiaselvitys tekee automaattisesti tarkistuksen korjausrakentamisen määräyksissä esitettyjen vaatimusten täyttymisestä.
 • 1.7.2017 voimaan astuva ennen 1980 käyttöönotettujen pientalojen energiatodistusten esimerkkimallit on testattu ja niihin liittyvät muutokset toteutettu.
 • Muita pienempiä käytettävyyttä parantavia muutoksia ja lisäyksiä on tehty Kannattavuus-, Laskennan tulokset, Tiedot ja Laskenta -osioon.

Katso lisää ja hyödynnä jäsenetusi.

Lausuntopyyntö jäsenillemme: ELINK17

Rakennustieto on lähettänyt lausunnolle Elinkaariasiantuntijan tehtäväluettelon ELINK17, joka korvaa vuonna 2013 julkaistun tehtäväluettelon ELINK2. Tehtäväluettelo on tarkoitettu talonrakennusta koskevan energia- ja elinkaariasiantuntijan tehtävien sisällön ja laajuuden määrittelyyn. Luettelo on tarkoitettu käytettäväksi kaikenlaisissa kohteissa kaikkien hankinta- ja palkkiomuotojen kanssa. Tutustu aineistoon.

Lähetä kommenttisi SuLVIn lausuntoa varten Jorma Railiolle, jorma.railio(at)gmail.com 11.8.2017 mennessä.

Energiatodistus esitettävä vanhoille, ennen vuotta 1980 käyttöönotetuille pientaloille 1.7.2017 alkaen myynnin ja vuokrauksen yhteydessä

Heinäkuun alusta alkaen tulee energiatodistus esittää myynnin tai vuokrauksen yhteydessä myös vanhoille, ennen vuotta 1980 käyttöönotetuille pientaloille. Todistuksen voi laatia luonnoksena jo ennakkoon.

Todistuksen laatii pätevöitynyt energiatodistuksen laatija, joiden tiedot löytyvät Energiatodistusrekisteristä.

Vaikka energiatodistusvaatimus tulee voimaan heinäkuun 1. päivä, voi energiatodistuksen laatia jo ennakkoon. Todistus laaditaan luonnoksena Energiatodistusrekisteriin ja energiatodistuksen laatija allekirjoittaa todistuksen sähköisesti 1.7.2017 tai sen jälkeen ja toimittaa todistuksen tilaajalle.

Vanhat pientalot on viimeinen rakennusryhmä, joka siirtyy vuonna 2013 voimaan tulleen energiatodistuslain vaatimusten piiriin.

Suomen LVI-liitto vastaa FISEn sihteerijärjestönä Energiatodistuksen laatijan koulutuksesta ja pätevyyksien toteamisesta. Energiatodistuksen laatijoiden FISE-pätevyystentti järjestetään seuraavan kerran 1.12.2017 alkaen klo 9.00 Helsingissä, Turussa ja Oulussa. Tutustu tarkemmin.

Motivan, ympäristöministeriön sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn alkuperäinen tiedote aiheesta.

Yhteistoimintajäsenten tuella edistämme LVI-alaa

Yhteistoimintajäsenten tuella SuLVI edistää LVI-alan koulutusta ja tiedotusta. Yhteistoimintajäsenyys on meille aatteellinen tuki, jolla yritys osoittaa olevansa alan aktiivinen toimija, joka tukee liiton työtä. Mutta miltä näyttää kolikon kääntöpuolella? Mitä etua yhteistoimintajäsenyydestä on yritykselle?

Saarijärveläisen Aritermin toimitusjohtaja Petteri Korpioja muistelee yrityksen olleen Suomen LVI-liiton yhteistoimintajäsen jo kauan ennen kuin hän aloitti tehtävässään. Pienkattilavalmistuksesta ponnistanut yritys on kasvanut alallaan Suomen toiseksi suurimmaksi ja Korpioja pitääkin yhtenä menestyksen tärkeänä tekijänä näkyvyyttä asiakaskunnassa. Ja Ariterm todella näkyy aktiivisesti paitsi SuLVIn yhteistoimintajäsenenä, myös Lämmitysenergia yhdistyksen hallituksen jäsenenä ja Bioenergia ry:n jäsenenä.

”LVI-alan toimijat ovat meille tärkeää asiakaskuntaa ja yhdistystoiminta on luonteva tapa kohdata alan tekijöitä. Lopulta kaupanteko on kuitenkin aina ihmisten välistä toimintaa, joten verkostoituminen on tärkeää”, kertoo Korpioja. ”Aatteellisuus on välillinen tekijä. Kun tukee toimialaa, on luonnollisesti halu tukea omaa liiketoimintaa. Verkostoituminen ja yhdistystoiminta helpottaa oman pelikentän hahmottamista, sillä asiakaskunnastamme ei ole olemassa selkeää yhtenäistä dataa kuten vaikka kännykkämarkkinoista”.

Yhteistoimintajäsenen jäsenet

Riittääkö yhteistoimintajäsenyys? Yhdistystoiminta on ihmisten kohtaamista, ja kuten Korpiojakin korostaa, liiketoiminta on ihmisten välistä toimintaa. Yritysten kannattaakin kannustaa työntekijöitään liittymään omalla paikkakunnallaan toimivan yhdistyksen jäseneksi, sillä yhdistysten tapaamisissa kohdataan asiakkaat, potentiaaliset kollegat ja kilpailijat. Lisäksi SuLVIn koulutukset ovat aina edullisempia jäsenille, joten jos työnantaja kustantaa koulutuksen, kyllähän sekin etu kolahtaa lopulta yrityksen kassaan!

Lue lisää yhteistoimintajäsenyydestä

D2 Päivityshanke on käynnistynyt

FINVAC, Suomen LVI-liitto SuLVI, VSF ja Sisäilmayhdistys päivittävät vuoden 2012 RakMK D2:n ilmanvaihtomäärien (taulukot 1-11) ympäristöministeriön toimeksiannosta.
Työssä kuullaan laaja-alaisesti alan asiantuntijoita sähköisellä kyselyllä ja sen lisäksi ympäristöministeriön pankkisalissa pidettävissä työpajoissa (21.8. ja 23.8  klo 13-16).

Kysely on nyt avattu ja ilmoittautuminen työpajoihin alkanut. Tervetuloa mukaan!

Vastaa kyselyyn ja ilmoittaudu mukaan työpajoihin.